Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden klanten BodyFact B.V.
Versie februari 2022

1. Definities

 1. BodyFact B.V., de opdrachtnemer, gevestigd te Hilversum onder KvK nr.80759602.
 2. Klant: degene met wie BodyFact een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: BodyFact en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BodyFact.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen die BodyFact hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die BodyFact hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BodyFact te allen tijde wijzigen. 
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door BodyFact vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BodyFact, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door BodyFact een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. BodyFact is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient BodyFact de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. BodyFact heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal BodyFact prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met BodyFact op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

4. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BodyFact gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BodyFact. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BodyFact zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van BodyFact op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BodyFact, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BodyFact te betalen. 

5. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor BodyFact enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

6. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. BodyFact voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. BodyFact heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat BodyFact tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat BodyFact tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

7. Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan BodyFact.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert BodyFact de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BodyFact redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

8. Intellectuele eigendom

 1. BodyFact behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar op grond van de relevante wet- en regelgeving en/of overeenkomsten toekomen.
 2. Materialen worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechte van BodyFact of haar partners.
 3. Klant mag de resultaten die in het eigen online portaal staan lezen, bekijken en/of afdrukken, zolang alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen intact blijven.
 4. Ieder ander gebruik van de inhoud van het genetisch onderzoek of de Materialen, zoals reproductie, wijziging, distributie, transmissie, heruitgave of commercieel of promotioneel gebruik, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BodyFact verboden.

9. Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van BodyFact waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

10. Klachten

 1. De klant dient een door BodyFact geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant BodyFact daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen BodyFact uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat BodyFact in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BodyFact gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

11. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BodyFact.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BodyFact ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

12. Garanties, aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. BodyFact spant zich in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie en adviezen. Zij kan echter niet garanderen dat de informatie en adviezen juist, nauwkeurig en/of volledig zijn.
 2. BodyFact is een bemiddelaar tussen de Opdrachtgever en het laboratorium. Gelet daarop is BodyFact niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade die ontstaat door:
  a. de gevolgen die ontstaan bij het opvolgen van de adviezen;
  b. het gebruik van de door BodyFact toegestuurde kits;
  c. de (voorbereidende) handelingen die worden verricht voor het verkrijgen van de benodigde samples;
  d. het genetisch onderzoek, de resultaten daaruit en de eventuele gevolgen daarvan.
  e. onjuistheid, onbetrouwbaarheid en/of onvolledigheid van de resultaten, data en/of het onderzoek.
  f. schade die ontstaat door het niet naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.
 3. Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van BodyFact of diens leidinggevende werknemers, is in alle gevallen van vergoeding uitgesloten indirecte schade, gevolgschade en vertragingsschade.
 4. De aansprakelijkstelling van BodyFact dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen één jaar nadat de tekortkoming aan de zijde van BodyFact is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. De aansprakelijkstelling dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot aansprakelijkstelling hebben geleid en waar mogelijk van een begroting van de geleden schade. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, vervalt het recht van klant op schadevergoeding.
 5. Voor zover de aansprakelijkheid van BodyFact op grond van artikel 12.2 en/of 12.3 niet is uitgesloten of indien een van die bepalingen geldigheid zou ontberen, is de aansprakelijkheid van BodyFact beperkt tot hetgeen de verzekeraar in het gegeven geval aan de betreffende klant uitkeert. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van BodyFact beperkt tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen die met elkaar verband houden te gelden hebben als één gebeurtenis.

13. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van BodyFact vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

14. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BodyFact toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door BodyFact niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BodyFact in verzuim is. 
 3. BodyFact heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien BodyFact kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

15. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BodyFact in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan BodyFact kan worden toegerekend in een van de wil van BodyFact onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van BodyFact kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BodyFact 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BodyFact er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. BodyFact is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

16. Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

17. Wijziging algemene voorwaarden

 1. BodyFact is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal BodyFact zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

18. Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van BodyFact. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

19. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BodyFact bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BodyFact is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.